China Gold Rim Ivory Gravy Boat

China Gold Rim Ivory Gravy Boat